Næste generalforsamling er 24. marts 2020 kl. 19.00

 

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2019

 

       Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til ca. 70 medlemmer. Med Nina Hansen som
 pianist sang vi  ”Velkommen, lærkelil.”

 1   Peter Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt. Som stemmetællere valgtes Børge Holst, Erik Due og Erling Larsen.       

 2   Kjeld Nielsen indledte kort sin beretning med at gå ca. 10 år tilbage. Det var mens, der endnu var forventning om, at Haslev Museum havde en god fremtid, selvom det blev en del af Østsjællands Museum.  Det skulle imidlertid gå helt anderledes i de følgende år. Sidste år blev museet lukket, og dets genstande blev med få undtagelser flyttet til Faxe, og nu er bygningen revet ned. Det har været trist at konstatere. Det er bedre at kunne sige, her ligger end her lå! Blandt de få genstande, som Østsjællands Museum ikke ønskede at få med, var Preben Bækhaves model af Trifolium. Den er nu gennem en låneaftale flyttet til Trifoliumgårdens Selskabslokale. Andre effekter er kørt på depot.
I flere år er bestyrelsen fortsat nogenlunde uændret, men i år bliver der af flere grunde en ret stor udskiftning. Bestyrelsesmøderne holdes hos Jette og Helge Bernhøft, og det siger vi en stor tak for. Forårsudflugten gik til Marjatta ved Præstø Fjord. Undervejs fortalte Hans Jørgen Eggersen anekdoter fra  området, hvor han boede i sin ungdom. På Marjatta blev vi bl. a. modtaget af nogle af de 400 elever, som serverede kaffe og kage og fortalte om skolen, inden vi selv kunne gå tur i området. Derfra kørte vi til Præstø og spiste frokost på Café Mocca.
I september var Isbådsmuseet og Korsør By- og Overfartsmuseum vores udflugtsmål, og vi spiste i Madhus Bælt’stedet, hvor ejeren, der tidligere havde været vognmand, fortalte om opførelsen af Storebæltsbroen.
Da vi desværre ikke har adgang til egnede lokaler, deltog vi ikke i kulturnatten. Som I kan høre, har der været nogle problemer, men uden jer er vi intet, og vi må plante et træ for fremtiden og se, om der kommer nye grene og blade, der kan forene hele kommunen, som har 57 større og små byer. Arkivet i Rønnede er yderst interessant at besøge. Det havde åbent hus i november, og jeg så, at de besøgende bliver yngre og yngre.
Vi vil i fremtiden annoncere mere om vores aktiviteter i Haslev-Faxe Posten, der kommer i hele kommunen,  og i mindre omfang omdele vores meddelelser.
Vi har forårsudflugt til Bosjökloster i Skåne den 3. maj. Endvidere har vi talt om besøg på Sclerosehospitalet,  deltagelse i en musikaften, en høstfest m.m., men der er ikke fastsat datoer endnu.
Kjeld afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Herefter overlod han beretningen til generalforsamlingen.

Et medlem foreslog, at der bliver plantet et træ på det nedrevne museums grund, ligesom der også var forslag om, at foreningen giver tilskud til udflugten den 3. maj.
Beretningen godkendt. 

3  Kasserer Erik Skov Jørgensen gennemgik regnskabet og budgettet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Han havde nogle enkelte bemærkninger. Foreningen har 172 medlemmer. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret 100 kr i 2020. Kjeld Nielsen tilføjede, at man i bestyrelsen vil drøfte om der til nogle formål skal doneres beløb.

4  Jørgen Bradsted blev genvalgt til bestyrelsen,og Hans Erik Hansen og Jytte Melau blev nyvalgt. Hans Jørgen Eggersen og Kirsten Friis blev nyvalgt som suppleanter. Alle blev valgt med akklamation.

5  Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen blev genvalgt som revisorer. Poul Johansen blev genvalgt som revisorsuppleant. Alle blev valgt med akklamation.

6a.  Dirigenten oplæste og kommenterede de af bestyrelsen foretagne og udsendte vedtægtsændringer, som generalforsamlingen godkendte uden yderligere ændringer.
6b.  Hjemmesiden nedlægges ikke, men overtages af Jytte Melau.

7.  På spørgsmål fra medlemmer blev det oplyst, at Perlen flytter til det nedlagte museums grund, og der blev spurgt om, hvilke formål en del af foreningens store formue evt. gives til?Hertil svarede Kjeld Nielsen, at det måske kunne blive til den gamle veteranbus eller minibyen i Faxe Ladeplads. Eventuelt også til et træ på dentidligere museumsgrund.

Herefter overrakte Kjeld en buket til Jette Bernhøft med stor tak for kaffe og kage ved bestyrelsesmøderne. Der blev også rettet en stor tak til Henning Nielsen, Lissi Nielsen, Dirch Petersen og Poul Ebbekær for deres mangeårige arbejde som bestyrelsesmedlemmer, og der blev som tak overrakt buketter og rødvin.

Derefter blev der serveret landgangsbrød samt øl og vand. Aftenen sluttede med, at Kjeld Nielsen på humoristisk vis fortalte om oplevelser, han havde haft i forbindelse med sit arbejdesom besøgsven og vognmand ved udkørsel af mad til ældre.

Venlig hilsen
Poul Ebbekær
afgående sekretær