Referat af generalforsamlingen – onsdag den 22. marts - 2023.Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til i alt 42 medlemmer. Han havde i forvejen adspurgt Flemming Olsen, om han ville være dirigent ved generalforsamlingen; - men Flemming havde ikke haft lyst. I stedet blev Kjelds ældste søn Flemming Nielsen foreslået – og han sagde ja og tak for valget.


1. Valg af dirigent og stemmetællere: Hans Ulrik, Jytte Melau og Ingelise.


2 .Valg af referent : Hans-Erik Hansen.


3. Bestyrelsens beretning v/formanden:


  Kjeld indledte sin beretning med at ræsonnere på de sidste års udfordringer fra Coronaen og om at vi er blevet mere påpasselige med hensyn til at holde afstand til hinanden og at spritte hænderne af. Men alligevel kan vi pludseligt blive ramt af sygdom… og her fortalte han om vores kasserer Erik Skov Jørgensen, som blev hårdt ramt af en hjerneblødning i efteråret 2022.

  Vi har i årets løb været på flere rigtig spændende ture, hvor Erik Sloth som altid har guidet os rundt i nogle meget smukke og for mange ret ukendte områder i den Sjællandske natur.

  Den 3. juni besøgte vi Mosede Fort, hvor vi med guide blev vist rundt i de underjordiske gange og blev fortalt om fortets betydning under 1. verdenskrig. Herefter kørte vi til Herfølge, hvor vi spiste frokost på Peter Ålbæks forsamlingshus ”Lille syd”. Efter frokosten blev vi orienteret om Peter Ålbæks mange planer for fremtiden.

  Næste tur vi havde arrangeret, gik den 28. september til Roskilde Kloster. Her havde vi også en rigtig god guide i Tove Winther Kvist; - som meget livligt fortalte om klosterets historie. Vil man læse mere om vores ture, kan det stærkt anbefales at gå ind på vores hjemmeside: www.lokalhistoriefaxe.dk.

  Men hvad så fremover? Erik Slott har nu kørt den sidste tur for Lokalforeningen, da han har rundet sin pensionsalder som buschauffør. Jeg (Kjeld Nielsen) har en aftale med Fladså turist; - om ture rundt i landet – og disse ture vil max koste 350 kr. pr. deltager. Bestyrelsen har vedtaget at ture i fremtiden max må koste 350 kr. pr. deltager… resten af beløbet betales af lokalhistorisk forening.

  For en del år siden, modtog vi en arv fra nogle søskende i Nielstrup. Dem købte vi obligationer for og som giver et pænt afkast. Bestyrelsen har besluttet at bruge noget af afkastet til at hjælpe en forening i Faxe kommune, der har lokalhistorisk interesse. Vi har tidligere doneret penge til : a) Projektor på arkivet. B) Minibyen i Faxe Ladeplads; - og c) den Røde Menighedsbus. I dag vil vi foreslå en donation til Kulsvierlauget.

  Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og god støtte i årets løb; - og vil hermed overbringe min del af beretningen til generalforsamlingen.

                                                                                                                             

 

 

4. Kassererens beretning for regnskabet 2022 og budget for det kommende år.:

Grundet vores kasserer Erik S. Jørgensens svære sygdomsforløb, så havde alle medlemmer fået regnskabet personligt til gennemlæsning, sammen med indbydelsen. Regnskabet blev godkendt uden nogen spørgsmål hertil.

 

5. Personvalg til bestyrelsen:


 • Jytte Melau…………………   Ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
 • Hans-Erik Hansen …………. Blev genvalgt.
 • Søren Wahlgren ……………. Blev genvalgt.
 • Kirsten Friis…………………   Udtræder af bestyrelsen (Af personlige årsager.)

 

Suppleanten Karen Margrethe Jensen … træder ind i bestyrelsen og overtager posten fra Jytte Melau.

Og suppleanten Grethe Solmose træder ind i bestyrelsen for en 1-årig periode og overtager posten fra Kirsten Friis.

 

Personvalg af suppleanter.:

 • Vores webmaster Jytte Melau, har indvilget i at besætte posten som suppleant men kun for et år
  Som 2. suppleant blev Kirsten Steffensen valgt.

 

6. Personvalg af 2 revisorer.:

 • Knud Larsen
 • Solveig Christensen

Begge revisorer blev genvalgt.


Personvalg af revisor suppleant.:

          Som revisor suppleant blev Ivar Pedersen også genvalgt.

 

7. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.     

                                                                                                                             

  8. Eventuelt


  Til slut takkede Kjeld Nielsen sin søn Flemming Nielsen for sin gode ledelse af generalforsamlingen; - samt alle fremmødte for god ro og orden - hvorefter bestyrelsen var vært ved lækre landgangsbrød kreeret af Lotte.  Hans-Erik Hansen
  Sekretær