Referat fra generalforsamlingen – lørdag den 29. august - 2020.

 

Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til i alt 19 medlemmer og startede med at forklare at generalforsamlingen oprindeligt var fastsat til den 24. marts 2020; - men grundet Covid19 og de restriktioner med forsamlings forbud pandemien afstedkom, blev den først afholdt den 29. august 2020. 

1)     Valg af dirigent og stemmetællere: Inden dirigenten valgtes, forklarede Kjeld lige alle medlemmer, hvorfor generalforsamlingen ikke var blevet varslet de 14 dage før, som vedtægterne foreskriver. Der var simpelthen sket en menneskelig fejl… Men da ingen havde indvendinger imod dette – blev dirigent Jens Thøsing valgt og kunne herefter proklamere generalforsamlingen for lovligt varslet.

Som stemmetællere blev Erik Rasmussen og Hanne Jørgensen valgt.

2)     Formandens beretning ved 2019: Formanden – Kjeld Nielsen – startede sin beretning med at fortælle om vores bestyrelsesmøde den 5. august 2019, som Schlerosehospitalet havde inviteret os til at afholde i deres glashus i parken. Lederen på Schlerosehospitalet Brita Løwendahl havde kontaktet os for at høre om vi kunne bidrage med noget billedmateriale i forbindelse med deres 60års jubilæum senere på efteråret.

   Den 5. september holdt vi, som så mange gange før, møde hos bestyrelsesmedlem Jette Bernhøft, hvor vi talte om en ny tilmeldings procedure i forbindelse med de kommende aktiviteter. På dette tidspunkt vidste vi ikke, at alle arrangementer for en stund ville blive lukket ned i 2020. 

   Den 19. september havde vi inviteret 2 foreninger samt 3 privatpersoner til en donation på Haslev/Faxe posten. Efter § 2 i vedtægterne – hvor der står at man kan yde støtte til lokale projekter, blev vi på et bestyrelsesmøde enige om at donere et mindre beløb til Minilandsbyen i Faxeladeplads, til den røde veteranbus samt til Jørgen Skov, Jytte Melau og Thomas Nielsen for en flot produceret dvd om Haslev Museum.

   Den 1. november havde vi inviteret til en løvfaldstur igennem Sydsjælland – ned til Sct. Peders Kapel på Lillestrand, hvor Marianne og Hans Krarup tog imod og fortalte stedets historie. Herefter besøgte vi det nye museum i Faxe og til sidst spiste vi frokost på vandrehjemmet med den smukke udsigt over kalkbruddet.

   Senere i november måned besøgte vi Hanen i Skuderløse, hvor Kurt Christensen fortalte og viste os rundt…. Et besøg som detaljeret er beskrevet i ord og billeder på vores hjemmeside; - ligesom mange af vores øvrige arrangementer og ture.

   Vores Nytårskur holdt vi i kælderen på Trifoliumgården, hvor vi kan se vores model af mejeriet – lavet af Preben Bækhave.

Den 16. januar 2020 holdt vi b-møde, hvor vi gennemdrøftede et forslag om betaling via MobilePay ved fremtidige arrangementer. Vores kasserer Erik Skov Jørgensen fortalte her om hvor besværligt og dyrt det ville blive, så forslaget blev hurtigt nedstemt. På samme bestyrelsesmøde blev vi enige om at generalforsamlingen skulle fastsættes til afholdelse den 24. marts 2020.

   Ca. 1 måned efter dette bestyrelsesmøde udviklede Covid19 sig drastisk… hvorved generalforsamlingen – ligesom alle andre møder - blev lukket ned.

   Til sidst takkede - Kjeld Nielsen – alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

3)     Kassererens fremlæggelse af regnskabet ved 2019: Kasserer Erik Skov Jørgensen gennemgik meget detaljeret regnskabet og budgettet. Foreningen har 182 betalende medlemmer. Alle årets arrangementer blev gennemgået med påskrift om over - eller underskud for arrangementet.

Kontingentet er uændret på 100 kr. og foreslås uændret for det kommende år.

Regnskabet blev herefter godkendt - uden modspørgsmål.

4)     Personvalg til bestyrelsen:

a)     Kjeld Nielsen

b)     Grethe Solmose           Ønsker ikke genvalg.

c)     Erik Skov Jørgensen

d)     Jette Bernhøft              Ønsker ikke genvalg.

Der kom et forslag om at de 2 suppleanter: Hans-Jørgen Eggersen og Kirsten Friis automatisk glider ind i bestyrelsen.

Dette forslag blev godkendt – hvorved Hans-Jørgen Eggersen og Kirsten Friis blev valgt til bestyrelsen.

Personvalg af suppleanter:

                      Der blev foreslået følgende som suppleanter til bestyrelsen:

a)     Vibeke Henningsen

b)     Grethe Solmose

Begge forslag blev godkendt – således at: Vibeke Henningsen og Grethe Solmose blev valgt som suppleanter.

5)     Personvalg af 2 nye revisorer:

    Vores 2 på nuværende revisorer Birgit Varto Nielsen samt Erik Rasmussen ønskede ikke

    genvalg.

    Der blev foreslået 2 nye revisorer – Knud Larsen, Troelstrupvej 24 og Solvej Christensen, Nygade 17 – og de blev begge valgt.

6)     Indkomne forslag: Der var kommet et forslag om betaling via MobilePay ved fremtidige arrangementer og endags ture.

Kasserer – Erik Skov Jørgensen – fortalte i detaljer om de mange negative sider af forslaget - hvorefter han foreslog at forslaget blev nedstemt.

I stedet for denne betalingsform – vil det i fremtiden være muligt at betale sin deltagelse via foreningens konto nr. som vil blive oplyst ved hvert arrangement.

Forslaget om betaling via MobilePay blev ikke godkendt.

7)     Eventuelt: Kjeld Nielsen fortalte her om en donation på 7000 kr. til Faxe Kommunes Arkiver – for Jubilæumsbogen i forbindelse med Haslevs 150-års jubilæum.  De 5000 kr. blev doneret af Jørgen Skov for indtægter fra avisen ”På min tur rundt i byen”

Herefter takkede Kjeld Nielsen mødeleder Jens Thøsing - med en flaske vin; - Grethe Solmose og Jette Bernhøft takkes for deres virke i rigtig mange år i bestyrelsen. Erik Rasmussen – ligeledes for hans ca. 12 år som revisor. Alle blev beæret med gode væsker samt blomster.

Til slut takkede Kjeld Nielsen for god ro og orden ved generalforsamlingen – hvorefter generalforsamlingen stille og roligt opløstes.

 

Sekretær Hans-Erik Hansen