Vedtægter

Printvenlig version

VEDTÆGTER

For

Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune

§1.

Foreningens navn er "Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune"

§2.

Formålet er at:

 • Støtte det lokalhistoriske arbejde i Faxe Kommune
 • Øge kendskabet til lokalhistorien
 • Yde støtte til lokalhistoriske projekter
 • Fremkomme med ideer og forslag til udstillinger og aktiviteter
 • Arrangere foredrag og udflugter med historiske emner

§3.

Foreningen kan søge samarbejde med beslægtede institutioner og foreninger

§4.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsen er ulønnet. Den konstituerer sig med formand, næstformand samt kasserer, og den fastsætter selv sin forretningsorden. I lige år er 4 medlemmer på valg, og i ulige år er 3 på valg. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

§5.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse. Medlemmer, der bor uden for Haslev-Faxe Postens område får tilsendt indkaldelsen med brev eller mail.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Kassereren fremlægger regnskab - samt budget for det kommende år (herunder fastsættelse af kontingent for det følgende år)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer samt suppleanter
 • Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 31. januar
 • Eventuelt

§6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutning foretages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved foreningens opløsning kræves der 2/3- delsflertal af medlemmerne, ellers kræves der ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. Såfremt et medlem af generalforsamlingen fremsætter begæring herom, skal afstemningen foretages skriftligt.

§7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af forhandlingsemner fremsender anmodning herom til bestyrelsen. I dette tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 4 uger efter anmodningens modtagelse. Der skal indkaldes på den i §5 angivne måde.

§8.

Medlemmer af foreningen er enhver, der betaler kontingent til den.

§9.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§10.

Foreningens kontante pengebeholdning skal stå på en for roreningen særlig oprettet bankkonto, og foreningens formue skal være anbragt efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over Dankort og netbank til foreningens bankkonti.

§11.

Ved foreningens ophør overgår foreningens aktiver til et af foreningen fastsat kulturelt formål i Faxe Kommune.

Vedtægterne for Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune er vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 1999 (Haslev Museumsforening) og senere ændret på de ordinære generalforsamlinger den 9. marts 2005, 3. marts 2010, 7marts 2017 og 14. marts 2019