Generalforsamling 6. marts 2012 kl. 19:00
 

Fra foreningens generalforsamling på Haslev Bibliotek den 6. marts 2012. Der som sædvane indledes med en sang.

Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til de ca. 40 fremmødte medlemmer, og en særlig velkomst blev rettet til foreningens æresmedlem Preben Bækhave og aftenens foredragsholder, lokalhistorikeren Arne Aasbjerg.

Formanden udtalte mindeord over Norma Jensen og Vagn Strange Jensen, der begge havde udført et stort arbejde i foreningens bestyrelse, men som var afgået ved døden siden sidste års generalforsamling.

I sin formandsberetning fortalte Kjeld Nielsen, at bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2011 havde konstitueret sig med ham som formand og Grethe Solmose som næstformand. Dirch Petersen og Poul Ebbekær genvalgtes som henholdsvis kasserer og sekretær.

Bestyrelsen bestod endvidere af Jette Bernhøft Jensen og Lissi Nielsen. Jørgen Bradsted og Vagn Strange Jensen var suppleanter. I det forløbne år er medlemstallet steget fra 139 til 148.

På første bestyrelsesmøde blev det besluttet, at foreningen på kulturnatten i september igen skulle medvirke på Haslev Stationsbymuseum. Museumsinspektør Helle Ålsbøl deltog i planlægningen og gennemførelsen. Den gamle fotokulisse blev brugt ved fotografering, og der var mulighed for at udskære skolekridt. Kjeld Nielsen spurgte de tidligere års medvirkende, om de ville komme igen, og det blev et dejligt gensyn med Haslev Musikanterne, Hyllede Bryggerlaug, Dalby Husflid, smeden fra Førslev m.fl. Jettes Kro var velbesøgt, og ved salg af smørrebrød blev der brugt 9 rugbrød og 6 kg. ost! Desværre kunne Haslevitten ikke fremstilles, idet arkivet var lukket p. g. a. flytning. Museet havde 620 besøgende. Samme dag var der frivillighedsdag i Æblehaven i Faxe, og foreningen var repræsenteret af bestyrelsesmedlem Lissi Nielsen og revisor Birgit Varto Nielsen, og deres tilstedeværelse resulterede i en medlemsfremgang.

 Foredrag v/lokalhistorikeren Arne Aasbjerg.
Lidt om nogle kvinder i Faxe Ladeplads i gamle dage.

I Husmoderens Blad fra 1907 kunne man læse et citat fra et gammelt engelsk digt om kvinder. Det lyder således: "Den Haand, som rører Vuggen, styrer Verden" Med afsæt i denne sandhed og på opfordring fra en tidligere husmoderforening i Faxe Ladeplads, forsøgte jeg for år tilbage at fortælle om nogle eksempler på kvindernes betydning i Faxe Ladeplads. Det resulterede i, at emnet efterhånden kom til at omfatte følgende: Piger, Frøkener, Damer, Koner, Fruer, Madammer og Badenymfer m.fl.

Som i alle andre lokalsamfund var der i Faxe Ladeplads nogle kvinder, som ved deres udseende, påklædning eller virksomhed i særlig grad kom til at sætte præg på byen. Mange kvinder har i tidens løb smykket sig med nye hatte og kjoler og frakker efter de nyeste moder. Andre har med deres valg af barnevognsmodeller villet signalere en vis formåen. Og atter andre har ved særlige lejligheder været iklædt kreatio-ner, som passede til lejligheden, f.eks. forskellige udgaver af brudekjoler m.v.

De kvinder, som igennem deres selvstændige erhvervsvirksomhed især har præget bybilledet, er de mange, som gennem en længere årrække formåede at grundlægge og videreudvikle de mange badehoteller og sommerpensionater i byen. Ofte var det kvinder, som mens deres ægtefælle sejlede med familiens skonnert eller lign., kunne se, at der måtte være forretning i at servicere de mange turister, som fra slutningen af 1800-tallet i højere og højere grad kom til at præge bybilledet om sommeren.

Ved stort dagligt slid i hele sommerperioden var der gode indtægter at hente - især hvis de forstod at forkæle deres stampub-likum på forskellig måde. De kom således også til at sætte præg på badelivet på byens badestrande langs Østersøen. Utallige badenymfer har gennem årene lyst op i området på hver deres måde!

I foredraget omtales tillige nogle problemstillinger, hvis kvinderne blev enker efter ulykker eller af andre årsager. I ældre tid stod ingen sociale myndigheder parat med hjælp - kvinderne måtte selv klare dagen og vejen ved f.eks. syning, vask, serve-ring og rengøring for andre. En skipperenke klarede dog hverdagen ved oprettelsen af en lille privatskole spisestuen. Et par andre oprettede og drev med stor succes et par smørrebrøds- og pålægsforretninger. En tredje måtte i en høj alder prøve at tjene til dagen og vejen ved at gå fra dør til dør for at sælge fisk.

Foredraget runder af med beretningen om det stedlige høstblomstsanatorium, som blev opført i 1912 til gavn for kirtelsvage piger fra hele landet og afsluttes med historier om de små børn og Musestenen ved Vemmetofte Strand.

Arne Aasbjerg, marts 2012

 

 

Generalforsamlingden 5. marts 2013
 

Fra foreningens generalforsamling på Haslev Bibliotek  den 5. marts 2013

Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer, og en særlig velkomst blev rettet til Preben Bækhave, "foreningens æresmedlem". Vi indledte med at synge: En Gang i gamle Dage. (Haslev-sang fra 1920). Museumsinspektør Helle Ålsbøl blev valgt som dirigent.

Lissi Nielsen, Jørgen Bradsted og Poul Ebbekær blev genvalgt til bestyrelsen, og Ivar Pedersen og Henning Nielsen blev genvalgt som suppleanter. Ligeledes blev Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen genvalgt som revisorer.

Kjeld Nielsen aflagde formandsberetning og oplyste, at bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2012 havde konstitueret sig med ham som formand og Grethe Solmose som næstformand. Dirch Petersen og Poul Ebbekær genvalgtes som henholdsvis kasserer og sekretær, og bestyrelsen bestod endvidere af Jette Bernhøft Jensen, Lissi Nielsen og Jørgen Bradsted. Ivar Pedersen og Henning Nielsen var suppleanter. Foreningens medlemstal i marts 2013 er ca. 142, men tallet er stigende.

Foredrag v/Lokalhistoriker Rasmus Nielsen

 Efter generalforsamlingen bød Kjeld Nielsen velkommen til aftenens foredragsholder, Rasmus Nielsen, som holdt et spændende foredrag om emnet: Fra lyttestationen på Tybjerggårds marker til Haslev Kirkegårds tyske gravplads.

  I sommeren 1942 påbegyndte tyskerne opførelsen af en radar- og pejlestation på Tybjerggårds marker. Den var en af flere radarstationer, der blev placeret i landet, fordi de allierede bombeflyvere var begyndt at flyve over Danmark mod deres mål i Tyskland. Radarstationen i Tybjerg fik kodenavnet "Seehund," og den skulle spore fjendtlige fly og dirigere egne jagere mod dem. Tybjergs centrale og høje beliggenhed uden generende skove gjorde stedet velegnet til formålet. I løbet af krigen blev stationen udbygget, og mindre stationer sendte deres observationer til Tybjerg, som så videresendte til hovedstationen "Gyges" ved Karup, hvorfra koordinering og dirigering af tyske jagere fandt sted.

Radarstationen i Tybjerg bestod af en række forskellige vitale installationer. "T-hytten" var hovedcentral, hvor alle informationer blev samlet. Den var solidt opført, og der var både mandlige og kvindelige operatører. "T-hytten" eksisterer endnu som noget af det eneste fra radarstationen, idet den i dag er en del af Klintemarksvej 2. "Wassermann" var en 50 m høj pejleantenne, der var bemandet døgnet rundt, og observationerne sendtes videre til "T-hytten." Omkring masten lå barakker til såvel tekniske installationer som til mandskabet, og hele komplekset var indhegnet og bevogtet. For at komme til "Wassermann" skulle mandskabet gennem "Langagergård," hvis beboere aldrig følte sig generet af tyskerne, som optrådte venligt og høfligt. Efter kapitulationen var dansk militær med til at hindre, at anlægget blev ødelagt, men dansk vagtmandskab optrådte dog i nogle tilfælde hensynsløst og skødesløst. I 1947 blev anlægget solgt til en skrothandler og fjernet. "Jagdsshloss" var en bygning med roterende radar, der kunne fastslå fjendtlige flys position i op til 80 kilometers afstand. Der fandtes også andre typer af radarer, bl.a. en mobil.

De observationer af allierede fly, der blev gjort i Tybjerg, indgik i den tyske varslingstjeneste og kunne fremkalde luftalarmer i Østdanmark. Det britiske flyvevåben, RAF, havde interesse i pejlestationen og fotograferede den fra 10 kilometers højde i nov. 1944. Modstandsbevægelsen, som modtog våben fra engelske fly, var meget betænkelig ved lejrens placering, og i 1944 var der planer om at sprænge stationen i luften, men opgaven blev bedømt som værende for vanskelig.