Generalforsamlingden 4. marts 2014

Fra foreningens  generalforsamlingen på Haslev Bibliotek den 4. marts 2014

 Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til de ca. 51 fremmødte medlemmer. KN indledte med at udtale mindeord om foreningens æresmedlem, Preben Bækhave, som døde i dec. 2013. KN mindedes Prebens store indsats i foreningen og bad forsamlingen rejse sig for at mindes ham.

Vi sang Velkommen lærkelil.

 1.    Geolog Dorthe Pedersen fra Østsjællands Museum blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Henning Nielsen og Hanne Pedersen blev valgt som stemmetællere.

 2.    Kjeld Nielsen aflagde formandsberetning og oplyste, at bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2013 havde konstitueret sig med ham som formand og Grethe Solmose som næstformand. Dirch Petersen og Poul Ebbekær genvalgtes som henholdsvis kasserer og sekretær, og bestyrelsen bestod endvidere af Jette Bernhøft Jensen, Lissi Nielsen og Jørgen Bradsted. Ivar Pedersen og Henning Nielsen blev suppleanter. Henning opdaterer hjemmesiden. Foreningens medlemstal er ca. 150. Ved generalforsamlingen i 2013 fortalte Rasmus Nielsen om bl.a. lyttestationen i Tybjerg, og i år vil geolog Dorthe Pedersen, som jeg byder velkommen til, fortælle om sit arbejde i Grønland. I april havde vi kirkegårdsvandring med besøg i kirke og tårn. Ruth Davidsen var guide, og vi si siger tak til hende og damerne, der sørgede for kaffe i Kirkehuset. Forårsudflugten gik til Industrimuseet i Frederiksværk og Knud Rasmussens Hus i Hundested. Den 5. sep. besøgte vi Herlufsholm Kirke. Vi så også kostskolen og museet. På hjemvejen spiste vi på Restaurant Højen ved Rønnede. Der var god tilslutning til aktiviteterne.

På Kulturnatten har vi en af vores store aktiviteter med mange besøgende og god stemning på museet. Der var musik, hesteskokast, et godt salg af Haslevitten m.m., og der blev solgt fedtebrød med stærk ost. Tak til alle hjælperne. Vi glæder os til næste kulturnat, hvor emnet er: ”Skoler” pga. jubilæumsår.  Vi holder 4-5 bestyrelsesmøder om året, hvor alle beslutninger tages. Vores næste udflugt går 23. maj til Jungshoved Kirke og Jungshoved Præstegård. Indbydelse udsendes senere. Se i øvrigt på vores hjemmeside og få oplysninger der. Til sidst en stor tak til bestyrelsen for jeres indsats og hjælp, når der er brug for det.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 3.    Dirch Petersen fremviste det af revisorerne reviderede regnskab for 2013 og budgettet for 2014, og han knyttede nogle ord til de enkelte poster. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet for 2014 forblev uændret 75 kr.

4.    Kjeld Nielsen, Grethe Solmose, Jette Bernhøft Jensen og Dirch Petersen blev genvalgt til bestyrelsen, og Ivar Pedersen og Henning Nielsen blev genvalgt som suppleanter. Alle blev valgt med akklamation.

 5.    Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen blev ligeledes med akklamation genvalgt som revisorer.

 6.    Der var ingen indkomne forslag.

 7.    Intet.

 Efter vi havde nydt et lille traktement bestående af landgangsbrød og vin, kunne Kjeld Nielsen give ordet til aftenens foredragsholder, geolog og rejseleder Dorthe Pedersen, som viste mange meget smukke billeder fra et par rejser, dels som privat med nogle veninder og dels som rejseleder, i Grønland. Til de enkelte billeder blev givet en spændende og interessant orientering om byer, mennesker, natur osv.