Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2019

 

       Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til ca. 70 medlemmer. Med Nina Hansen som
 pianist sang vi  ”Velkommen, lærkelil.”

 1   Peter Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt. Som stemmetællere valgtes Børge Holst, Erik Due og Erling Larsen.       

 2   Kjeld Nielsen indledte kort sin beretning med at gå ca. 10 år tilbage. Det var mens, der endnu var forventning om, at Haslev Museum havde en god fremtid, selvom det blev en del af Østsjællands Museum.  Det skulle imidlertid gå helt anderledes i de følgende år. Sidste år blev museet lukket, og dets genstande blev med få undtagelser flyttet til Faxe, og nu er bygningen revet ned. Det har været trist at konstatere. Det er bedre at kunne sige, her ligger end her lå! Blandt de få genstande, som Østsjællands Museum ikke ønskede at få med, var Preben Bækhaves model af Trifolium. Den er nu gennem en låneaftale flyttet til Trifoliumgårdens Selskabslokale. Andre effekter er kørt på depot.
I flere år er bestyrelsen fortsat nogenlunde uændret, men i år bliver der af flere grunde en ret stor udskiftning. Bestyrelsesmøderne holdes hos Jette og Helge Bernhøft, og det siger vi en stor tak for. Forårsudflugten gik til Marjatta ved Præstø Fjord. Undervejs fortalte Hans Jørgen Eggersen anekdoter fra  området, hvor han boede i sin ungdom. På Marjatta blev vi bl. a. modtaget af nogle af de 400 elever, som serverede kaffe og kage og fortalte om skolen, inden vi selv kunne gå tur i området. Derfra kørte vi til Præstø og spiste frokost på Café Mocca.
I september var Isbådsmuseet og Korsør By- og Overfartsmuseum vores udflugtsmål, og vi spiste i Madhus Bælt’stedet, hvor ejeren, der tidligere havde været vognmand, fortalte om opførelsen af Storebæltsbroen.
Da vi desværre ikke har adgang til egnede lokaler, deltog vi ikke i kulturnatten. Som I kan høre, har der været nogle problemer, men uden jer er vi intet, og vi må plante et træ for fremtiden og se, om der kommer nye grene og blade, der kan forene hele kommunen, som har 57 større og små byer. Arkivet i Rønnede er yderst interessant at besøge. Det havde åbent hus i november, og jeg så, at de besøgende bliver yngre og yngre.
Vi vil i fremtiden annoncere mere om vores aktiviteter i Haslev-Faxe Posten, der kommer i hele kommunen,  og i mindre omfang omdele vores meddelelser.
Vi har forårsudflugt til Bosjökloster i Skåne den 3. maj. Endvidere har vi talt om besøg på Sclerosehospitalet,  deltagelse i en musikaften, en høstfest m.m., men der er ikke fastsat datoer endnu.
Kjeld afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Herefter overlod han beretningen til generalforsamlingen.

Et medlem foreslog, at der bliver plantet et træ på det nedrevne museums grund, ligesom der også var forslag om, at foreningen giver tilskud til udflugten den 3. maj.
Beretningen godkendt. 

3  Kasserer Erik Skov Jørgensen gennemgik regnskabet og budgettet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Han havde nogle enkelte bemærkninger. Foreningen har 172 medlemmer. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret 100 kr i 2020. Kjeld Nielsen tilføjede, at man i bestyrelsen vil drøfte om der til nogle formål skal doneres beløb.

4  Jørgen Bradsted blev genvalgt til bestyrelsen, og Hans Erik Hansen og Jytte Melau blev nyvalgt. Hans Jørgen Eggersen og Kirsten Friis blev nyvalgt som suppleanter. Alle blev valgt med akklamation.

5  Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen blev genvalgt som revisorer. Poul Johansen blev genvalgt som revisorsuppleant. Alle blev valgt med akklamation.

6a.  Dirigenten oplæste og kommenterede de af bestyrelsen foretagne og udsendte vedtægtsændringer, som generalforsamlingen godkendte uden yderligere ændringer.
6b.  Hjemmesiden nedlægges ikke, men overtages af Jytte Melau.

7.  På spørgsmål fra medlemmer blev det oplyst, at Perlen flytter til det nedlagte museums grund, og der blev spurgt om, hvilke formål en del af foreningens store formue evt. gives til?Hertil svarede Kjeld Nielsen, at det måske kunne blive til den gamle veteranbus eller minibyen i Faxe Ladeplads. Eventuelt også til et træ på dentidligere museumsgrund.

Herefter overrakte Kjeld en buket til Jette Bernhøft med stor tak for kaffe og kage ved bestyrelsesmøderne. Der blev også rettet en stor tak til Henning Nielsen, Lissi Nielsen, Dirch Petersen og Poul Ebbekær for deres mangeårige arbejde som bestyrelsesmedlemmer, og der blev som tak overrakt buketter og rødvin.

Derefter blev der serveret landgangsbrød samt øl og vand. Aftenen sluttede med, at Kjeld Nielsen på humoristisk vis fortalte om oplevelser, han havde haft i forbindelse med sit arbejdesom besøgsven og vognmand ved udkørsel af mad til ældre.

Venlig hilsen
Poul Ebbekær
afgående sekretær 

 

Generalforsamling den 6. marts 2018

 

 Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til 65 medlemmer, og vi sang: Jeg elsker de grønne lunde.

1     Peter Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Som stemmetællere valgtes Inge-Lise Green og Hans-Jørgen Eggersen.       

2     KN aflagde beretning for 2017. ESJ blev kasserer efter DP, som ønskede at fratræde efter at have  været kasserer i en længere årrække. Der er kommet nogle nye EU-regler, som stiller særlige krav vedr. regnskabsførelse. Det er en fordel, at den nye kasserer er uddannet revisor. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov hos JBJ, som altid serverer kaffe. KN fortalte kort om årets begivenheder i foreningen. I maj gik turen til Samsø, hvor Jette og Helge Bernhøft tog imod og sørgede for at deltagerne fik set og hørt meget på øen og blev trakteret godt. I sep. var der rundtur i Faxe Kommune med besøg på Faxe Kommunes Arkiver i Rønnede, hvor arkivleder Marianne Raasted bød velkommen og orienterede om arkivet samt sørgede for rundvisning. Turen fortsatte til Karise Permatopia og Kulturhuset Leopold, hvor dagens ret blev serveret. Turen fortsatte til Helmer Christensens Museum i Dalby. KN havde et stort ønske om, at Haslev Museum kunne forblive i Haslev og havde undersøgt, om der kunne blive mulighed for det på B&W eller det tidligere posthus. Disse planer er nu udelukket, for det er netop besluttet, at Haslev Museum og Stevns Museum flyttes til det tidligere rådhus i Faxe. KN har nu ikke længere ønske om at engagere sig i, hvorledes planerne skal gennemføres. På et spørgsmål om, hvorvidt foreningen kan fortsætte med at deltage i Haslevs kulturnat, svarede KN, at det er tvivlsomt. KN takkede bestyrelsen for dens indsats i årets løb. Han rettede en særlig tak til dem, der omdeler kuverter og sparer foreningen for en del udgifter til porto. Beretningen blev godkendt.

3.   ESJ gennemgik regnskabet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Han havde nogle tilføjelser
om en del af beløbene. Regnskabet blev godkendt.
4    Kjeld Nielsen, Grethe Solmose, Erik Skov Jørgensen og Jette Bernhøft Jensen blev valgt til bestyrelsen. Henning Nielsen og Dirch Petersen blev valgt som suppleanter.     
      Alle   blev valgt med akklamation
5    Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen blev valgt som revisorer. Poul Johansen blev valgt som revisorsuppleant. Alle blev valgt med akklamation.
6    Der var ingen indkomne forslag.  

 


Efter generalforsamlingen sluttede aftenen med, at tidligere højskolelærer på Haslev udvidede Højskole (HuH), Jørgen Villadsen, Levetofte, fortalte om en af Det Kongelige Biblioteks største skatte.

Skatten er en bog fra ca. 1614, som indeholder en rapport om forholdene i Peru. Den blev udført af en spansktalende Andes-indianer ved navn Felipe Guaman Poma (ca. 1535 1616). Peru havde på det tidspunkt været en spansk koloni i ca. 100 år, og bogen fortæller i både en omfattende tekst og detaljerede tegninger om Spaniens erobring og undertrykkelse af Perus oprindelige befolkning i Inka-riget. Bogen er den eneste kilde med dette indhold skrevet af en Andes-indianer.
Inka-krøniken, som den også kaldes, fortæller om Perus elendige tilstand og blev stilet til den spanske konge Felipe III næsten 100 år efter Inka-rigets undergang. Forfatteren giver sit bud på, hvordan de omfattende ødelæggelser med de indfødtes indsats kunne bringes til ophør, og økonomien kunne forbedres, så landet igen kunne bidrage til Spaniens velstand og til forsvar for den kristne tro. Guaman Poma var inspireret af ”indianernes ven” biskop Bartolomé de las Casas (1484 1566). Krøniken skildrer bl. a., hvordan kolonimagten udnyttede de indfødtes jord og om de mange ulykker og ødelæggelser, som var forårsaget af administratorer, præster m. fl. Bogen har ca. 800 helsides håndskrevne tekster og ca. 400 helsides tegninger. Guaman Poma vidste, at Felipe III kunne lide at se billeder og havde tiltro til, at han ville lade bogen trykke, men det skete ikke, for kongen så den formodentlig aldrig.

Guaman Poma vandrede fra det sydlige Peru til Lima i nord med bogen, som blev sendt til Madrid, hvor kong Felipe III skulle have den. Muligvis blev den erhvervet af den danske ambassadør og bogsamler Cornelius Lerche og ca. 1650 skænket til kong Frederik III, der havde en stor bogsamling, der blev grundstammen til Det Kongelige Bibliotek. Håndskriftet nævnes i bibliotekets kataloger i 1729 og nævnes igen ca. 1800. Derefter blev det glemt, men ”opdaget” i 1908. I 1936 blev det publiceret, og i 1980 udgivet i en videnskabelig transskription af amerikanske forskere. I begyndelsen af 1900-tallet var Guaman Poma ellers et ukendt navn, men i løbet af århundredet har man i forskellige kilder set hans navn nævnt. Efter at være glemt, men velbeskyttet i Det Kongelige Bibliotek i 350 år har bogen med dens 40 kapitler vundet ikonstatus i det tidligere kolonirige og er nu en af bibliotekets største skatte.
I 2007 blev håndskriftet indskrevet i UNESCOs Memory of the World-fortegnelse.

På internettet er der mulighed for at finde flere oplysninger om Guaman Pomas Inka-krønike.

I sin tid som højskolelærer på HuH var Jørgen Villadsen lærer i faget natur- og friluftsliv, fortalte han. I den forbindelse arrangerede han i flere år rejser af ca. 3 ugers varighed til Peru. Der deltog 12 16 elever ad gangen, og de var deltagere på en spændende rejse, der foregik på hesteryg og med muldyr, som transporterede bagagen. Jørgen red forrest, og turen gik ad meget gamle og smalle veje og stier ofte med trapper - i den bjergrige natur. For århundreder siden blev de bl.a. anvendt af løbere, som sørgede for, at post nåede rettidigt frem! Over kløfter var der nogle steder lavet hængebroer af græs. Til sidst viste Jørgen en video, hvor han selv meget forsigtigt gik over en flettet græsbro! Sådanne kan kun bruges i et år.

En meget stor tak til Jørgen Villadsen for et spændende og interessant indslag som afslutning på aftenen.

Poul Ebbekær.